Официални правила на кампанията “Съвет от практиката!”

1. Организатор на кампанията и официални правила

Онлайн кампанията “Съвет от практиката!”, наричана за краткост „Кампанията”, се организира от ISOMAT България, наричано за краткост „Организаторът на кампанията” или „Организатора”. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени за кратко „Официалните правила на кампанията”. Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата www.isomat.bg. Организаторът на кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.isomat.bg

2. Продължителност на Кампанията

Кампанията НЕ е обвързана с покупка на продукт.  Кампанията се провежда на територията на Република България. Стартира на 17.02.2023 г. и ще приключи на 12.03.2023 г. в 22:00 часа. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това ще бъде публикувано на страницата на ISOMAT България във Facebook – https://facebook.com/isomat.bg

3. Описание на наградите

Наградите са 5 комплекта гащеризон + ролетка.

4. Механизъм на кампанията

4.1. За участник в кампанията се приема всеки, който е споделил кой е най-трудният цвят за боядисване на стени на база на неговия опит,  под поста част от Кампанията. Всеки участник има право да участва с неограничен брой коментари, но за участие в Кампанията се считат само тези, които съдържат структуриран отговор. Всеки участник  има право да спечели само една награда.

4.2. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на качени изображения от страна на участниците, както и в случай, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, публикувал неавторска снимка, включително и в случаи, когато се публикуват лични данни, като имена, адрес, телефонен номер и други на участника или други лица.

4.3. В случай, че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за получаването на съгласие от изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, когато лицето е малолетно или непълнолетно. При необходимост авторът трябва да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било получено, вкл. на публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

4.4. Изпращането на снимка не е задължителен елемент за участие в Кампанията, но при желание от страна на всеки участник да качи такава в коментар, той трябва да е наясно, че гарантира, че е автор на изображението и се съгласява последното да бъде използвано за целите на Кампанията.

5. Обработка на лични данни

5.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Кампанията, което може да бъде оттеглено по всяко време.

5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.

5.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Наградата е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.

6. Процедура за получаване на наградите

Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип и ще бъдат обявени на 13.03.2023 г.; след 12:00 часа. Печелившите ще бъде уведомени чрез лични съобщения във Facebook. Те трябва да потвърдят в 5-дневен срок, че приемат наградата, след което ще бъде установен процесът по получаването ѝ.

7. Право на участие

Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна възраст към момента на участие. В Кампанията нямат право да участват служителите на ISOMAT и техните семейства, както и служители на агенции и партньори на компанията.

8. Отсъствие на парични алтернатива

Наградите не могат да бъдат заменяни и замествани, включително с финансови средства.

9. Прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Кампанията след публикуване на съобщение за това във фен-страницата на ISOMAT България: https://facebook.com/isomat.bg

10. Публичност

С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че ако вземат своята награда, техни имена и снимка/и, както и аудио-визуални материали с тяхно участие, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Също така, участниците се съгласяват с това, Организаторът или оторизирани от него лица да търсят контакт с тях посредством лични съобщения във Facebook, телефонни разговори, e-mail и SMS по време на играта и за период до три месеца след края й. Достъпът до личните данни на даден участник ще служи единствено и само за установяване на контакт него. Всеки участник носи персонална отговорност за верността на предоставените от него данни по време на Кампанията. Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Личната информация, която предоставяте като участвате в Кампанията, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Facebook. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

11. Официални правила

Настоящите Официални правила на Кампанията ще бъдат достъпни на уеб страницата на Isomat Bulgaria: www.isomat.bg целия период на протичане на Кампанията. Участващите в Кампанията приемат да се ангажират с тези правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 17.02.2023 г.