Системи за управление на влиянието върху околната среда

ISOMAT се старае да опазва околната среда при всичките си дейности. Администрацията е ангажирана да работи по начин, които осигурява високи екологични показатели, вземайки предвид оптималните икономически и технически решения, националното законодателство в областта на опазване на околната среда, както и всички свързани с него подзаконови наредби.

В ISOMAT сме внедрили и прилагаме Система за управление по отношение на опазване на околната среда, според ISO 14001.

Тази система определя основните ни насоки за:

  • постоянен мониторинг на влиянието на дейностите на компанията върху околната среда, както и взимане на съответните мерки – основно превантивни и последващи ограничителни,
  • Задаване на измерими цели и съответните програми за постоянно подобряване на екологичните показатели на компанията,
  • информиране на заинтересовани страни, за проблемите на околната среда – служители, доставчици, местната общност, компании в същият сектор, които обхващат целият спектър от дейности на компанията, с цел оценка на съответните данни, за опазване на околната среда.

Рационалното управление на суровините и разхода на енергия, заедно с постоянно рециклиране на отпадъчните материали, са постоянна загриженост на компанията.

С цел стабилната работа и ефективност на системата за управление по отношение на околната среда, компанията осигурява:

  1. редовни брифинги и обучение на своите служители,
  2. систематично преразглеждане на своята дейност и
  3. непрекъснато подобрение на екологичните си показатели.

Визията на нашите служители е възможно най-големият принос на компанията към устойчивото развитие, както и признанието като едни от инициаторите по отношение на опазване на околната среда.