Възстановяване на увредени стоманобетонови елементи чрез отливане на бетон или високоякостен циментов разтвор

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

BEVETOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип G

REOTOL-SPL Суперпластификатор за бетон, тип F

MEGAGROUT-100 Високоякостен, несвиваем, течен циментов разтвор за поправки и усилване

DUREBOND Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина ˃ 3 mm – Свързващ агент

AQUAFIX Бързо втвърдяващ цимент

RAPICRET Бързо втвърдяваща, циментова смес за поправки и корекции

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Възстановяването на увредени стоманобетонови елементи се извършва чрез поставяне на нова армировка и отливане на бетон или високоякостен циментов разтвор около съществуващият елемент. Те трябва да притежават добра течливост за да могат запълнят пространството изцяло, без да оставят празни пространства, тъй като тези отливки се извършват обикновено на дебелина 10-12 cm. В случай че дебелината на отливката е 4-8 cm, отливането и уплътняването на бетоновата смес е много трудно и се препоръчва използване на високоякостен течен циментов разтвор.

В допълнение трябва да се подсигури ефективно свързване между елемента и новата отливка, за да се образува нов монолитен елемент.

II. РЕШЕНИЕ

Отливане при дебелина 8-15 cm

В тези случай може да се използва бетонова смес с добавка суперпластификатор за бетон BEVETOL-SPL или REOTOL-SPL, които създават желаната течливост на бетона, като същевременно увеличават якостните му характеристики.

Отливане при дебелина 4-8 cm

В тези случай се препоръчва да се използва високоякостен самоуплътняващ се циментов разтвор MEGAGROUT-100, който притежава отлична течливост и много високи якост.

III. ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

 1. Всички разрушени части от бетона се премахват и повърхността се почиства от прах и други замърсявания.
 2. При необходимост, съществуващата армировка се открива.
 3. Повърхността на бетоновият елемент се награпява чрез шлайф машина или бластиране.
 4. Цялата повърхност се почиства обилно с вода по налягане (водоструйка).
 5. Поставя се новата армировка, според предварителният проект и се фиксира механично, посредством подходящи анкери.
 6. За да се осигури правилна адхезия между старият елемент и новото покритие, се препоръчва върху повърхността на бетоновият елемент да се нанесе епоксидна смола, свързващ агент DUREBOND.
 7. Около стоманобетоновият елемент се изгражда подходящ кофраж.

Отливане при дебелина 8-15 cm

В последствие се отлива бетоновата смес с добавка суперпластификатор BEVETOL-SPL в съотношение 0,6-0,8% от масата на цимента или суперпластификатор REOTOL-SPL в съотношение 1,2-1,7% от масата на цимента, и със слягане 20 cm. Вибрирането на бетона по време на отливането, за да се постигне подходящо уплътняване на разтвора, е изключително важно.

Отливане при дебелина 4-8 cm

 1. Преди отливане на MEGAGROUT-100, за да не се позволи изтичане на материала поради високата течливост и фината зърнометрия, се препоръчва фугите между кофражните платна да се уплътнят бързо втвърдяващ цимент AQUAFIX или бързо втвърдяваща, циментова смес за поправки и корекции RAPICRET.
 2. Съдържанието на една торба от 25 kg MEGAGROUT-100 се добавя постепенно към 3 kg вода, при непрекъснато разбъркване, с нискооборотен миксер (300 обр/мин), до образуване на еднороден течен разтвор. Към готовата смес се добавя още 0,5 kg вода, под непрекъснато разбъркване, за да се образува разтвор с желаната течливост.
 3. Сместа се излива в кофража, като се внимава да не се въвлече въздух. При полагане разтвора трябва да запълни всички пространства между кофража и съществуващата конструкция.
  Разход на MEGAGROUT-100: приблизително 21,5 kg/m²/cm или 2,1 kg за запълване на 1 lit пространство.
 4. Открити повърхности на MEGAGROUT-100 трябва да се защитят от бърза загуба на вода за поне 24 часа, чрез покриване с влажен плат или полиетиленово фолио.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Температурата по време на полагане трябва да е между +5ºС и +30ºС.
 • Якостта на новата бетонова смес трябва да е по-висока с поне 10 N/mm² от старият бетон.
 • Зърнометрията на добавъчният материал в бетона не трябва да надвишава 20 mm.
 • MEGAGROUT-100 може да се полага на дебелина до 10 cm за слой.
 • Към MEGAGROUT-100, които е започнал да се втвърдява, не може да се добавя допълнително количество вода.
 • Продукта запазва течливостта си за около 60 минути при температури между +15ºС и +25ºС.
 • При високи температури на въздуха се препоръчва опаковките да се съхраняват в хладни помещения, както и за смесване да се използва студена вода, за да се постигне подходяща течливост на разтвора за достатъчен период от време (около 60 минути).
 • При ниски температури на въздуха и когато се изисква бързо добиване на якост, се препоръчва материала да се смесва с хладка вода, както и да се постави топлоизолационно покритие върху кофража.
 • Продукта съдържа цимент и реагира алкално с водата, поради което се класифицира като дразнител.
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.