Запълване на пукнатини и възстановяване на стоманобетонови елементи чрез инжектиране на епоксидни смоли

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

EPOMAX-EK Двукомпонентна епоксидна шпакловка

EPOMAX-L20 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,1-1,0 mm

EPOMAX-L10 Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина 0,5-3,0 mm

DUREBOND Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране в пукнатини с широчина > 3 mm – Свързващ слой

 

 

I. СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА – ИЗИСКВАНИЯ

Наличието на пукнатини в стоманобетоновите елементи (греди, плочи, колони, стени и т.н.) нарушават монолитността на елемента и влошават якостните му характеристики.

II. РЕШЕНИЕ

Материалите които се използват за възстановяване на монолитното сечение на конструктивните елементи, трябва да притежават следните свойства:

 • Високи механични якости
 • Силна адхезия
 • Висока еластичност.
 • Подходящ вискозитет, за да могат да проникнат и в най-малките пукнатини.

a) Инжектиране в пукнатини с широчина 0,1-1 mm

Необходими материали:

 • EPOMAX-L20 епоксидна смола за инжектиране
 • EPOMAX-EK епоксидна шпакловка

b) Инжектиране в пукнатини с широчина 0,5-3 mm

Необходими материали:

 • EPOMAX-L10 епоксидна смола за инжектиране
 • EPOMAX-EK епоксидна шпакловка

c) Инжектиране в пукнатини с широчина над 3 mm

Необходими материали:

 • DUREBOND епоксидна смола за инжектиране
 • EPOMAX-EK епоксидна шпакловка

III. ПОЛАГАНЕ

 1. Съществуваща мазилка в зоната на пукнатината се премахва и повърхността на бетона се почиства цялостно.
 2. Пукнатината се запечатва с епоксидна шпакловка EPOMAX-EK, като през 20 cm по протежение на пукнатината се залепват със същият материал, пакери за инжектиране.
 3. След втвърдяване на EPOMAX-EK, през пакерите под налягане, се инжектират епоксидни смоли EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 или DUREBOND, в зависимост от широчината на пукнатината, по следната технология:
  а) Тръбата по която се подава смолата, се поставя в първият пакер. При хоризонтални пукнатини се започва от единият край. При вертикални пукнатини се започва от най-ниската точка.
  b) Инжектирането започва като се отвори изходния клапан на машината за инжектиране под налягане, докато епоксидната смола започне да изтича от следващия пакер или докато не може да се приложи по-голямо налягане.
  c) Пакера се запушва и инжектирането продължава през следващия пакер.
  d) Процеса се повтаря докато се обработи цялата дължина на пукнатината. Материала се изчаква да се втвърди и на следващият ден се премахват пакерите и се възстановява мазилката.

IV. ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Материали, е необходимо да се осигури достатъчно персонал за завършване на дейностите в това време.
 • Епоксидните материали са двукомпонентни, със точно определено съотношение между компонент А и компонент В. Не трябва да се допускат смесване на двата компонента е различно съотношение от определеното.
 • Необходимо е предварително двата компонента на епоксидната смола за инжектиране (А смола и В втвърдител) да се смесят в опаковката на компонент А и след това тя да се постави в контейнера за епоксидна смола на уреда. По този начин се постига равномерно разпределяне на втвърдителя и се избягва риска от нежелано замърсяване, което може да доведе до блокиране на уреда за инжектиране.
 • През летните месеци инжектирането трябва да се извърши в кратък период от време (10 минути) и трябва да се работи с малки количества епоксидни смоли, поради риск от бързо втвърдяване на смолата в уреда поради високите температури.
 • Препоръчва се след инжектиране на една опаковка епоксидна смола, уреда да се почиства основно, преди поставянето на следващата със специален разтворител SM-12. За тази цел контейнера за епоксидна смола се запълва с разтворител SM-12 и се подава въздух под налягане, докато се почисти напълно уреда и маркучите, като отпадъчният материал се изхвърля на подходящо за целта място.
 • През целият период на работа трябва да се използват лични предпазни средства (ръкавици, маски, очила и т.н.).
 • Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.